Integritetspolicy för Er Redovisning

Din personliga integritet är viktig för oss!

Vi på Er Redovisning värnar om våra kunders integritet och vill med denna policy tydliggöra vår hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Policyn beskriver hur vi behandlar personuppgifter, vilka typer av personuppgifter som vi behandlar och utifrån vilka rättsliga regler. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du gör för att utöva dem. Enligt EU:s dataskyddsförordning ska information om hur personuppgifter behandlas och för vilket ändamål lämnas till den registrerade.

Frågor kring personuppgiftsbehandling

Har du några frågor som gäller hanteringen av personuppgifter går det bra att kontakta oss på tel: 0766-48 88 48 eller på e-post: erik.olsson@erredovisning.se. Det går också bra att skriva till oss på följande adress: Er Redovisning, Järnåkravägen 3, 222 25 Lund.

Personuppgiftsansvarig

Er Redovisning, organisationsnummer 556736–7882, Järnåkravägen 3, 222 25 Lund, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi bestämmer behandlingen för. Det är vårt ansvar att se till att dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningens regler.  Det gäller gentemot våra anställda, kunder och leverantörer samt andra där vi agerar som personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsbiträde

Gentemot våra kunder agerar vi som personuppgiftsbiträde och fastställer då behandlingen av personuppgifter genom personuppgiftsbiträdesavtal. Det innebär att kunden (den personuppgiftsansvarige) genom personuppgiftsbiträdesavtalet bestämmer hur behandlingen av personuppgifter ska gå till. Ett personuppgiftsbiträdesavtal tecknas alltid i samband med kundavtalet. Vi på Er Redovisning använder oss av branschens fastställda avtal för personuppgiftsbiträden om inte kunden har önskemål om annat. I avtalet fastställs även hanteringen av underbiträden.

Kontaktperson är Erik Olsson, tel: 0766-48 88 48.

Beskrivning av vår behandling av personuppgifter

Er Redovisning är en redovisningsbyrå som på uppdrag av kunder (företag) hanterar följande processer inom ekonomi och redovisning:

 • Löpande bokföring, fakturering och löner
 • Bokslut, årsredovisning och deklaration
 • Rådgivning inom redovisning och skattefrågor
 • Erbjuder uthyrning av ekonomichef

Vilka personuppgifter kan vi komma att behandla?

 • Kontaktuppgifter, såsom namn, företag, adress, telefonnummer, e-postadress
 • Uppgifter om anställning, som anställningsnummer, löneuppgifter
 • Identifikationsnummer, såsom personnummer, organisationsnummer
 • Ekonomiska uppgifter i samband med löpande ekonomiredovisning, årsredovisning, deklarationsuppgifter
 • Löneuppgifter om anställda (namn, personnummer, adress), frånvaro, ledigheter, hälsa, läkarintyg
 • Facklig tillhörighet
 • Uppgifter om medlemskap i Svenska kyrkan

Syftet med personuppgiftsbehandlingen

Syftet med behandlingen är att uppfylla våra avtal med kunder och uppfylla lagkrav i samband med bokföring, lönehantering och deklarationsarbete.

Laglig grund för behandlingen av personuppgifterna

Enligt dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige ha laglig grund för sin behandling av personuppgifter. Vi på Er Redovisning behandlar personuppgifter utifrån följande:

·       Avtalsförpliktelse: avtal med kund tecknas i samband med köp av eller i förberedelse till köp av tjänst.

·       Rättslig förpliktelse: till exempel genom att vi behöver behandla ekonomiska transaktioner i bokföring och redovisning.

·       Berättigat intresse: vi vill kunna informera dig som kund om våra nyheter och tjänster samt kunna utvärdera och förbättra våra tjänster.

 

Kategorier av mottagare som ska ta del av personuppgifterna

Anställda inom Er Redovisning och av Er Redovisning anlitade personuppgiftsbiträden.

Vilka delar vi personuppgifterna med?

Vi delar uppgifter till andra parter för att kunna hantera ekonomiska transaktioner, såsom bank eller andra finansiella aktörer, Skatteverket eller Bolagsverket. Vi kan behöva lämna ut uppgifter till polis/rättsväsendet för att vara behjälplig vid en eventuell brottsutredning eller tvist.

Underbiträden

Er Redovisning anlitar underbiträden för vissa processer inom företaget. Vi tecknar alltid underbiträdesavtal med dessa och anger detta i våra personuppgiftsbiträdesavtal med våra kunder.

Överföring till tredje land

Vi överför inga personuppgifter till tredje land.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar uppgifter om våra kunder minst så länge som avtalet med kunden är gällande. Vi kan dock enligt rättsliga grunder vara tvungna att spara uppgifter längre, såsom bokföringslagens krav på sju år och lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorismpenningtvätt, där personuppgifter ska lagras i fem år, vid behov upp till 10 år. Enligt våra branschrutiner (REX) är vi i vissa fall skyldiga spara informationen i 10 år.  Vi bevarar även information längre än 10 år utifrån intresseavvägning.

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Kontakta oss på Er Redovisning om du vill använda dig av nedanstående rättigheter.

Begära ut ett registerutdrag

Du har rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas av oss. Du har därför rätt att begära ut ett registerutdrag. Vid en begäran om registerutdrag kan vi komma att behöva kontrollera din identitet för att tillse att det kommer till rätt person.

Begäran om rättelse

Vi är måna om att ha korrekta personuppgifter. Om du upptäcker fel har du rätt att begära rättelse. Om vi har felaktiga uppgifter om dig ber vi dig kontakta oss.

Begäran om radering

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. Denna rätt begränsas dock om vi behöver fullgöra rättsliga förpliktelser som till exempel bokföringslagen. Vi kan också behövas spara uppgifter som ett bevisvärde vid eventuella tvister.

Begäran om begräsning av behandlingen

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen, till exempel om felaktiga uppgifter behöver ändras har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under den tid som rättningen genomförs.

Begäran om dataportabilitet

Rätten till dataportabilitet innebär att du har rätt att begära att dina uppgifter flyttas från oss till en tredje part. Denna rätt gäller endast de uppgifter du lämnat själv till oss och om det är tekniskt möjligt.

Invända mot behandlingen

Du har alltid rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Då du inte längre önskar få information som lämnas i marknadsföringen av våra tjänster, kommer vi att ta bort dina uppgifter. Vi kan dock behöva spara vissa uppgifter på grund av lagkrav.

Automatiska beslut och profilering

Vi fattar inga automatiska beslut baserat på de uppgifter vi har om dig. Vi kartlägger inte heller systematiskt vilka uppgifter du lagrar i tjänsten eller andra uppgifter om dig.

Anmälan till dataskyddsmyndighet

Om du har synpunkter eller klagomål på vår behandling av personuppgifter kan du kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen, www.datainspektionen.se.